Το ηρωϊκόν ιδανικόν εν τα Ομηρικά Έπη.

THE HEROIC IDEAL ACCORDING TO HOMER'S EPICS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1975
  6. 18-33
    • Report to Homer's epics. The value of the classic letters, which further the development of intelligence, the cultivation of imagination and the consolidation of the moral principles, is underlined. Furthermore, sorrow is expressed as regards the wavering position of the classical studies at schools and Universities of the Western World. Citations from Homer's Epics are reported.
    • Αναφορά στα ομηρικά έπη, τονίζεται η αξία των κλασσικών γραμμάτων τα οποία προάγουν την ανάπτυξη της διάνοιας, την καλλιέργεια της φαντασίας και την εμπέδωση ηθικών αρχών. Εκφράζεται λύπη για την κλονιζόμενη θέση των κλασσικών σπουδών στα σχολεία και τα Πανεπιστήμια του Δυτικού κόσμου. Αναφέρονται αποσπάσματα από Ομηρικά έπη.