Η ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

THE DIMENSION OF PHILOSOPHY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1975
  6. 486-490
    • An attempt to divide the history of philisophy in concrete periods. The first period is the ancient Greek philosophy, the Greek-christian period, the renaissance period, the 17th century (Kartesius, Spinoza, Leibniz), the 18th century (elucidation), from mid-18th to mid-19th (Kant, Engels) and finally from Engel's death to nowadays.
    • Απόπειρα χωρισμού της φιλοσοφίας σε ευδιάκριτες περιόδους. Διακρίνεται η περίοδος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, η ελληνοχριστιανική φιλοσοφία, η αναγεννησιακή φιλοσοφία, η περίοδος του 17ου αιώνα (Καρτέσιος, Σπινόζα, Leibniz), περίοδος του 18ου αιώνα (Διαφωτισμός), η περίοδος από τα μέσα του 18ου αιώνα εώς τα μέσα μέσα του 19ου αιώνα (Kant, Engels) και τέλος από τον θάνατο του Engels (1831) εώς σήμερα.