ΚΥΚΛΟΙ ΣΩΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΕΩΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΕΙΔΩΝ ΓΑΒΒΡΙΚΩΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ

CYCLES IN CUMULATES OF LAYERED GABROIC SEQUENCES OF SOUTHERN PINDOS COMPLEX (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Σ. (1889-1951)
  5. 1975
  6. 429-442
    • In the Southern Pindos ophiolite complex appear zones of stratiform sequences which consist of rocks with cumulus textures. These rocks are the products of crystalization of gabroic magma. Their layer-like character is determined by a mineral-graded layering whilst a periodicity is observed as the result of the repetition of layers of similar petrological types. In the zone of Aspropotamos which the outcroping in all of its thickness the cyclic character is expressed in the form of three main cyclic units. Cumulus periodicities with certain plagioclases as a postcumulus phase, occupy the lowest part of each cycle. The cumulates of Aspropotamos zone form a sequence of alternate cumulus periolotites - divine gabbros (allivalitic and pyroxenic) - pyroxene gabbros -hornblende gabbros. Stratiform sequences suggest that large magmatic chambres have been formed in the upper part of Pindos perdiotites. Before complete coaling of the peridotites, the formation of the cumulates began, from a basic magma of gradually changing composition, which filled the chambers. Moreover the presence of an intrusive phase of gabbro, represented by a thick network of dikes and sills of gabbro and micro-gabbro on the borders and within the chambers, suggests a repeated action of basic magma.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στο οφιολιθικό σύμπλεγμα της νότιας Πίνδου, όπου εμφανίζονται ζώνες στρωματοειδών αθροισμάτων από προϊόντα κρυστάλλωσης γαββρικού μάγματος σωρευτικής υφής. Ο εστρωμένος χαρακτήρας δημιουργείται από την εναλλαγή στρώσεων υλικού με μεταβαλλόμενη ορυκτολογική σύσταση ενώ ταυτόγχρονα με την επανάληψη όμοια στρωμένων πετρολογικών τύπων προκύπτει και περιοδικότητα στο άθροισμα. Σε όλο το πάχος της ζώνης του Ασπροπόταμου, η περιοδικότητα αντιπροσωπεύεται από τρεις κύριους κύκλους. Η βάση κάθε κύκλου αποτελείται από σωρευτικούς περιδοτίτες που περιέχουν λίγα πλαγιόκλαστα μετασωρευτικής φάσης. Η δημιουργία των εστρωμενών αθροισμάτων προϋποθέτει την ύπαρξη μαγματικών θαλάμων, στα ανώτερα τμήματα των περιδοτιτών της Πίνδου. Πριν από την πλήρη απόψυξη των περιδοτιτών άρχισε η δημιουργία των σωρευτικών προϊόντων από βασικό μάγμα, το οποίο υφίστατο συνεχή μεταβολή της σύστασής του. Η παρουσία και φάσης γάββρων από διείσδυση με πυκνό δίκινο, φλεβών και κοιτών γάββρων και μικρογάββρου στα κράσπεδα των θαλάμων αλλά και μέσα σ' αυτούς, υποδηλώνει επαναλαμβανόμενη δράση βασικού μάγματος.