ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΝΩΪΚΗΝ ΚΡΗΤΗΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

THE NATIONAL PROBLEM IN THE MINOAN CRETE AND THE READING OF THE TEXT OF THE DISC OF PHESTOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Georgiev Vladimir
  5. 1975
  6. 412-428
    • This study is referred to the effort that was made for the reading and interpretation of the inscription written on the disc that was found in the year 1908 at the North-Eastern area of the ancient palace of Phestos. On this disc are found 259 points, that is ideograms which depict concrete subjects. It is about one syllabic pictorial sript and for its interpretation the restoration of the phonetic values of these points, is essential. The prerequisites for the interpretation of the inscription are the following: 1) it is written in the louviac dialect, 2) the script is familiar with 3 cretan scripts and louviac and 3) the text can be read from the left to the right. In general terms, the text upon the disc of Phestos is one short historical chronicle as well as report towards the king of Phestos, relevant with the events that took place at the South - West Asia Minor, Lycia and Rhodes.
    • Η μελέτη αυτή κυρίως αναφέρεται στην προσπάθεια να διαβαστούν και να ερμηνευτούν τα αναγραφόμενα στο δίσκο που βρέθηκε το έτος 1903 στη Βορειοανατολική περιοχή του παλαιού ανακτόρου της Φαιστού. Στο δίσκο αυτό υπάρχουν 259 σημεία, δηλαδή ιδεογράμματα που παριστάνουν συγκεκριμένα αντικείμενα. Πρόκειται για μια συλλαβική εικονογραφική γραφή και για την ερμηνεία της είναι αναγκαία η αποκατάσταση της φωνητικής αξίας αυτών των σημείων. Προϋποθέσεις για την ερμηνεία των αναγραφομένων είναι ότι έχουν γραφτεί στη λουβιακή διάλεκτο. Η γραφή είναι συγγενής με 3 κρητικές γραφές και τη λουβιακή και το κείμενο διαβάζεται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Σε γενικές γραμμές το κείμενο του δίσκου της Φαιστού είναι ένα σύντομο ιστορικό χρονικό καθώς και αναφορά προς τον Βασιλιά της Φαιστού, σχετική με τα γεγονότα που συνέβησαν στη νοτιοδυτική Μ. Ασία, στη Λυκία και τη Ρόδο.