1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λούρος Ν Κ
  5. 1975
  6. 409-411
    • The present communication is reffered to Pasteur, one of the founders of experimentation in the Biological Sciences and Medicine. In particular, the communication is reffered to his lecture on 27th of April, 1882 at the Fench Academy when he was elected as its member and according to its organization, Pasteur should commend highly, in public, his predecessor. Pasteur's predecessor in this case was Littre with whom was in disagreement for basic philosophical issues. This disagreement was due to the fact that Littre was a supporter of the positivistic philosophy which converted the questioning of "why" to the questioning of "how".
    • Η ανακοίνωση αυτή αναφέρεται στον Pasteur, έναν από τους ιδρυτές της πειραματολογίας στις Βιολογικές Επιστήμες και στην Ιατρική. Ιδιαίτερα αναφέρεται στην ομιλία του, της 27 Απριλίου 1882, στην Γαλλική Ακαδημία όταν εκλέχθηκε μέλος της και σύμφωνα με τον οργανισμό της έπρεπε να πλέξει δημόσιο εγκώμιο του προκατόχου του. Στην περίπτωση του Pasteur προκάτοχός του ήταν ο Littre, με τον οποίο δεν συμφωνούσε σε βασικά φιλοσοφικά θέματα. Η διαφωνία αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι ο Littre υπήρξε οπαδός της θετικιστικής φιλοσοφίας που μετέτρεψε το ερώτημα του "γιατί" στο ερώτημα "πώς".