ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΙΦΑΔΩΝ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

COMPARISON OF THE DIMENSIONS OF THE FLOCCULI AT PERIODS OF MAXIMUM AND MINIMUM SOLAR ACTIVITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ζαχαριάδης Θ Γ | Μακρής Ι | Δάρα Ε Κ
  5. 1975
  6. 391-398
    • The flocculi dimensions are measured the maxima and minima of solar activity and their relative frequency distributions are given. The results of the measurements show that there is a 7% increase in these dimensions from the minimum to the maximum of solar activity as well as the large dimension flocculi are more numerous during maxima and those of small dimension during minima. The 7% increase has been tested statistically and found to be significant.
    • Στην εργασία αυτή προσδιορίζονται οι διαστάσεις των νιφάδων της χρωμόσφαιρας κ//3, κατά περιόδους μέγιστης και ελάχιστης ηλιακής δραστηριότητας. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων προκύπτει ότι οι μέσες διαστάσεις κατά τα μέγιστα είναι 7% μεγαλύτερες από εκείνες που εμφανίζονται κατά τα ελάχιστα. Η διαφορά αυτή ελέγχθηκε με το Student's t-test και βρέθηκε στατιστικά σημαντική. Από τις σχετικές κατανομής των νιφάδων κατά τα μέγιστα και κατά τα ελάχιστα, προκύπτει ότι οι νιφάδες των μεγάλων διαστάσεων είναι πολυπληθέστερες κατά το μέγιστο ενώ οι νιφάδες των μικρών διαστάσεων είναι πολυπληθέστερες κατά το ελάχιστο της ηλιακής δραστηριότητας.