ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΣΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΗΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ)

ABOUT THE ROCKS AND THE KARSTIC PHENOMENA IN THE AREA OF ZIRON IN SITIA, CRETE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Φυτρολάκης Ν Λ
  5. 1975
  6. 229-246
    • The aim of this paper is to study the development of the hollow (polge) of Ziron area in Sitia (East Crete) in combination with the rocks and the tectonics of the subordinate hydrogeological conditions and the possibility of the existence of rich water-carriers horizons and finally the study of some earlier karstic phenomena, which are observed in the vicinity of the hollow (polge). Ziron' s hollow presents great interest because as it arose from the study has suffered at least two successive precipitations and contains sediments of lacustrine and sea phase and green-stones which originate from an area located in great distance (at least 20-30 km).
    • Σκοπός της εργασίας αυτής γίνεται η μελέτη της εξέλιξης της πόλγης της Ζήρου Σητείας (Ανατ. Κρήτη) σε συνδυασμό με τα πετρώματα και την τεκτονική των υφιστάμενων υδρογεωλογικών συνθηκών και της δυνατότητας ύπαρξης πλούσιων υδροφόρων οριζόντων και τέλος η μελέτη κάποιων νεώτερων καρστικών φαινομένων, παρατηρήσεων εκτός της πόλγης. Η πόλγη της Ζήρου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή, όπως προκύπτει από τη μελέτη, έχει υποστεί δύο τουλάχιστον διαδοχικές εγκατακρημνίσεις, περιέχει ιζήματα λιμναίας και θαλάσσιας φάσης και κοκαλοπαγή από πρασινόλιθους, που προέρχονται από περιοχή που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση (τουλάχιστον 20-30 km).