ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΘΕΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

AN INTERRETATION OF THEIR GENESIS BASED ON METALLURGICAL THEORIES AND FACTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993)
  5. 1975
  6. 160-184
    • In the present paper is undertaken the elucidation of various details of the close relation between magmatic action and the genesis of a certain group of sulfide deposits, in the light of theoretical and practical knowledge compiled from the classical pyrometallurgy of the sulfide ores. The existence of a magma of appropriate composition is considered essential to the formation of the ores in question. The origin, process of development and localization of such magmas are discussed and their composition is investigated by correlation with metallurgical slags. Also there are investigated: the solubility of sulfide and arsenibe compounds in these magmas, on which the separation of related melts (matte, speiss) depends on the solubility of gases in such melts, and on the behavior of compounds subject to thermal decomposition (carbonates, sulfates). A further inquiry is made into the conditions which permit the development from said melts of a vapor phase bearing metalliferous sulfides. All these considerations lead to valuable conclusions, the synthesis of which permits the formulation of an interesting metallurgical theory on the genesis of sulfide mineral deposits of magmatic origin.
    • Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια για να διευκρινισθεί η αναμφισβήτητη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ μαγματικής δράσης και γένεσης ωρισμένης κατηγορίας θειούχων κοιτασμάτων, κάτω από το φως θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που βασίζεται στην κλασσική Μεταλλουργία των θειούχων μεταλλευμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για το σχηματισμό αυτών των θειούχων κοιτασμάτων θεωρείται η απόθεση μάγματος με κατάλληλη σύσταση. Διερευνάται η σύσταση αυτών των μαγμάτων συσχετίζοντας την με τις μεταλλουργικές σκουριές, καθώς και η διαλυτότητα σ' αυτές των θειούχων και αρσενικούχων ενώσεων, από την οποία εξαρτάται ο διαχωρισμός αντίστοιχων τηγμάτων. Διερευνάται επίσης η διαλυτότητα αερίων μέσα σ' αυτά τα τήγματα και η συμπεριφορά ενώσεων (θειϊκών και ανθρακικών) που διασπώνται θερμικά. Εξετάζονται επίσης οι συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι δυνατή, από τα παραπάνω τήγματα, η εκβολή αέριας φάσης με εξάτμιση, φορέα θειούχου μεταλλοφορίας. Η σύνθεση των αποτελεσμάτων αυτής της μελέτης επιτρέπει τη διατύπωση μιας ενδιαφέρουσας μεταλλουργικής θεωρίας σε ότι αφορά τη γένεση θειούχων κοιτασμάτων που συνδέονται με τη μαγματική δράση.