ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ"

THE PSEUDO-ARISTOTELIAN BOOK "ABOUT SPIRIT" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Toul Charis I | Τουλ Χάρης Ι
  5. 1975
  6. 154-159
    • Comments about a paper of the Professor Harry Tool on the pseudo-aristotelian book "About spirit".
    • Σχόλια για την εργασία του καθηγητή Χάρρυ Τουλ επί του ψευδο-αριστοτελικού βιβλίου "Περί πνεύματος".