ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΝ-ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΝ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΝ ΤΗΣ ΣΕΡΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΜΑΖΗΣ: ΤΟΜΗ ΔΟΡΚΑΣ-ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ

CONTRIBUTION TO THE GEOLOGY-PETROGRAPHY AND TECTONICS OF THE SERBIAN-MACEDONIAN MASS: LINE DORKAS-STRYMONIKO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χατζηδημητριάδης Ελευθέριος | Παπασταύρου Στ Ε
  5. 1975
  6. 130-153
    • In this study is examined very carefully the point of metamorphosis of the crystal- rocks on the basis of the mineral features of the area. Great efforts were made in order the metamorphosis and its point to be examined in correlation with the orogenetic phenomena which are recognized by the presence of micro and macro foldings as well as from the presence of branches and partitions of the rocks of the area. Moreover, it is aimed the most possible logical interpretation as regards the origin of the transformed rocks of granites which are found in the area, that is whether these compose ex-sedimentary or magmatic rocks and on the basis of this explanation to be found the stratigraphic conditions of the area, which is examined.
    • Στη μελέτη αυτή εξετάζεται με μεγάλη προσοχή ο βαθμός μεταμόρφωσης των κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων με βάση τα χαρακτηριστικά των ορυκτών της περιοχής. Καταβάλλεται αρκετή προσπάθεια ώστε η μεταμόρφωση και ο βαθμός της εξετάζονται σε συσχετισμό με τα ορογενετικά φαινόμενα που αναγνωρίζονται από την παρουσία μίκρο- και μακροπτυχώσεων καθώς επίσης και από την παρουσία ρηγμάτων και κατατμήσεων στα πετρώματα της περιοχής. Επίσης, γίνεται προσπάθεια για να ερμηνευτεί όσο το δυνατό λογικότερα η προέλευση των μεταμορφωμένων πετρωμάτων των γρανιτοειδών που βρίσκονται στην περιοχή, δηλαδή εάν αυτά αποτελούν πρώην ιζηματογενή ή μαγματικά πετρώματα και με βάση αυτήν την εξήγηση να βρεθούν οι στρωματογραφικές συνθήκες της περιοχής που μελετάται.