Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

THE EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ
  5. 1984
  6. 595-607
    • The most important achievements of the European Convention for human rights, are presented. The European Convention arranges the personal and political rights. It is emphasized that the respect of the human rights is the "main" characteristic criterion of the democratic constitution. In addition, the condition for the respect and good application of these rights is the development of free thought, the critical ability of the citizens, and the cultivation of social responsibility feelings.
    • Αναπτύσσονται τα κυριότερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής συμβάσεως για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η ευρωπαϊκή σύμβαση ρυθμίζει τα λεγόμενα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Τονίζεται ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου αποτελεί το "κατ' εξοχήν" γνώρισμα και κριτήριο του δημοκρατικού πολιτεύματος, και ότι η προϋπόθεση για το σεβασμό και την καλή εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών είναι η ανάπτυξη της ελεύθερης σκέψης και της κριτικής δυνάμεως των πολιτών, αλλά και η καλλιέργεια του αισθήματος κοινωνικής ευθύνης.