Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

THE FERTILITY OF ANCIENT GREEK LITERATURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005)
  5. 1984
  6. 578-594
    • The speech concerns the fertility of the ancient greek literature, the monuments of speech and the humanity left by our predecessors. It is emphasized the expressive perfection of ancient greek thought, which passed in West in the latin linguistic form and influenced the European civilization. It is pointed out the importance of ancient greek teaching in schools, because the ancient greek language is a perfect tool, which leads to the correct thought.
    • Η ομιλία αναφέρεται στη γονιμότητα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, στα μνημεία του λόγου που κληροδότησαν σε μας και στην ανθρωπότητα οι πρόγονοι μας. Τονίζεται η εκφραστική τελειότητα της αρχαίας ελληνικής σκέψης, η οποία μεταδόθηκε στη Δύση με λατινική γλωσσική μορφή και επηρέασε τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό. Επισημαίνεται η ανάγκη διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στα σχολεία, γιατί η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι ένα τελειότατο εργαλείο που οδηγεί στη σωστή σκέψη.