ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

TIME AND HISTORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 1984
  6. 532-553
    • The speech is about the creative activity of human conscience and the valuable presence of human reality in the world. It is analyzed the case "is there a scope in history? And if it exists how that scope is related with the possibly existent scope of the world?" .
    • Η ομιλία αναφέρεται στη δημιουργική δραστηριότητα της ανθρώπινης συνείδησης όσο και στην αξιακή παρουσία της ανθρώπινης πραγματικότητας μέσα στον κόσμο. Αναλύεται το θέμα "υπάρχει σκοπός στην ιστορία; και αν υπάρχει πως ο κόσμος αυτός συνδέεται προς τον ενδεχομένως υπάρχοντα σκοπό του κόσμου;" .