ΕΝΑΣ ΕΠΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

AN EPIC HYMN OF HELLENISM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σαχίνης Απόστολος
  5. 1984
  6. 504-521
    • The speech concerns the poem of Kostis Palamas "The flute of the king" which is considered as an excellent work. There are lines of this poem, through which the epic, lyrics and dramatic talents of the poet, are shown. The poem is considered to be an epic hymn of Hellenism, because of the historical elements that contains.
    • Η ομιλία αναφέρεται σ' ένα ποίημα του Κωστή Παλαμά "Η φλογέρα του βασιλιά" σαν ένα έργο κορυφαίο. Αναγράφονται στίχοι του ποιήματος αυτού, μέσα από τους οποίους αναφαίνονται τα επικά, τα λυρικά και τα δραματικά χαρίσματα του ποιητή. Το ποίημα αυτό θεωρείται ένας επικός ύμνος του Ελληνισμού για τα ιστορικά στοιχεία που διαθέτει (περιέχει).