ΠΡΟΛΗΨΗ - Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

PREVENTION - THE BIG MODERN AVENUE OF HEALTH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1984
  6. 425-472
    • The speech is divided into 3 parts. In the first part there is a brief historical and semantic introduction about health, medicine and prevention. In the second part are cited epidemiological statistic data from the foreign and the Greek land, of descriptive and analytical type, related to the frequency and the consequences of the great modern social diseases, with a comparative estimation for what is going to be done for their confrontation, especially in our century. In the third part are mentioned some general aspects for the prevention in the future.
    • Η ομιλία χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται σύντομη ιστορική και εννοιολογική εισαγωγή περί υγείας, ιατρικής και πρόληψης. Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται επιδημιολογικά στατιστικά δεδομένα εκ της αλλοδαπής και του ελληνικού χώρου, περιγραφικού και αναλυτικού τύπου, σχετικά με τη συχνότητα και τις επιπτώσεις των μεγάλων συγχρόνων κοινωνικών νόσων με συγκριτική εκτίμηση για το τι θα επιτευχθεί κατά την αντιμετώπιση τους, ιδίως κατά τον αιώνα μας. Στο τρίτο μέρος αναφέρονται γενικές απόψεις για την πρόληψη κατά το μέλλον.