ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΑΛΛΙΚΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

REPORT ON BASIC FRENCH LAWS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Chenot Bernard
  5. 1984
  6. 407-424
    • Report on the Principles of the Law State, on the fundamental liberties and on the application of democratic institutions as well as on the philosophical determination of Freedom, which is the source of the human values.
    • Αναφορά στις Αρχές του Κράτους δικαίου, στις θεμελιώδεις ελευθερίες και στην εφαρμογή των δημοκρατικών θεσμών, καθώς επίσης και στο φιλοσοφικό προσδιορισμό της Ελευθερίας, η οποία αποτελεί πηγή ανθρωπίνων αξιών.