ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

THE CONCEPTIONS FOR THE FAIR WAR, IN GREEK ANTIQUITY, IN BYZANTIUM AND IN THE MODERN TIMES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ
  5. 1984
  6. 387-406
    • Report on some historical facts that constitute a landmark in the modern history of our nation, during which is proved that the moral powers of the fighters, overcome the material powers of the opponent. The meaning of fair war consists of elements that discourage the opponent, given that the psychology of the defender is different from that of the intruder. It is also about the progress of technology, which probably, exposures humanity to the danger of ravage and about the role of the U.N., which owes to support the safety and independence of our country from each imposition that can put in danger the cultural and altruistic mission of the nation.
    • Αναφορά σε ιστορικά γεγονότα που αποτελούν σταθμό στη σύγχρονη ιστορία του έθνους μας, κατά τα οποία αποδεικνύεται ότι οι ηθικές δυνάμεις των αγωνιζομένων υπερισχύουν των υλικών δυνάμεων του αντιπάλου. Η έννοια του Δίκαιου Πολέμου περιλαμβάνει στοιχεία που αποδυναμώνουν τον αντίπαλο δεδομένου ότι η ψυχολογία του αμυνόμενου είναι διαφορετική από εκείνη του εισβολέα. Η ομιλία αναφέρεται επίσης στην πρόοδο της τεχνολογίας η οποία εκθέτει πιθανότατα την ανθρωπότητα σε κίνδυνο αφανισμού, και στο ρόλο του ΟΗΕ που οφείλει να υποστηρίξει την ασφάλεια και την ανεξαρτησία της χώρας μας από κάθε επιβολή που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πολιτιστική και ανθρωπιστική αποστολή του έθνους.