ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

AUGMENTATIVE FACTOR OF HAEMOPETALS AND MALIGNANT TRANSFORMATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αντωνιάδης Χαράλαμπος
  5. 1984
  6. 305-323
    • The speech is about an augmentative factor of cells that comes from the human haemopetals (PDGF). The facts that led to the recognition of PDGF, its role in the adjustment of the normal cell augmentation and its relation with the malignant transformation, are described.
    • Η ομιλία αναφέρεται στον αυξητικό παράγοντα κυττάρων που προέρχονται απ' τα ανθρώπινα αιμοπετάλια (PDGF). Περιγράφονται τα γεγονότα που οδήγησαν στην αναγνώριση του PDGF, ο ρόλος του στη ρύθμιση της φυσιολογικής κυτταρικής αυξήσεως καθώς και η σχέση του προς τον κακοήθη μετασχηματισμό.