Ο ΑΤΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑ

ATTICISM AND THE LINGUISTIC PROBLEM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1984
  6. 279-292
    • The Attic dialect and its effect in the evolution of the greek language, is mentioned. The main reasons for which the Attic dialect was imposed to the Greeks like the political superiority of Athens in the 5th century, the teaching of rhetoric in Byzantium as a necessary element for the education of the imperial and administrative clercs, are described.
    • Η ομιλία αναφέρεται στην Αττική διάλεκτο και στην επίδρασή της στην όλη εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. Αναφέρονται οι βασικοί λόγοι για τους οποίους επεβλήθη η Αττική διάλεκτος στους Έλληνες, όπως η πολιτική υπεροχή των Αθηνών του 5ου αιώνα, η διδασκαλία της ρητορικής στο Βυζάντιο, σαν απαραίτητο στοιχείο για την μόρφωση των Αυτοκρατορικών και διοικητικών υπαλλήλων κ.α.