ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 1984

REPORT OF THE SECRETARY GENERAL OF THE ACADEMY OF ATHENS IN THE 24TH MARCH 1984 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1984
  6. 250-255
    • Award of gold prize to the people of the islands of Crete and Kasos. Brief speech where are described the sufferings that occurred during the german occupation and distruction of the island from the Turks in 1824, respectively.
    • Απονομή χρυσου μεταλλίου στους λαούς των νήσων Κρήτης και Κάσου. Σύντομη ομιλία όπου περιγράφονται τα δεινά που υπέστησαν κατά την γερμανική κατοχή οι μεν και κατά την καταστροφή της νήσου Κάσου από τους Τούρκους το 1824 οι δε.