1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Manousakis Manousos | Μανούσακας Μ.Ι.
  5. 1984
  6. 196-249
    • People of spirit who escaped to West after the Turkish occupation and had been distinguished in various levels of spiritual and political hierarchy, are mentioned. They had the care to invoke the intervention of powerful leaders of Europe about the deliberation of Greece.
    • Η ομιλία αναφέρεται σε ανθρώπους του πνεύματος, που είχαν καταφύγει στη Δύση μετά την Τουρκική κατοχή, και είχαν διακριθεί στις διάφορες βαθμίδες της πνευματικής ή της πολιτικής ιεραρχίας, και οι οποίοι είχαν τη φροντίδα να επικαλούνται την επέμβαση των ισχυρών ηγεμόνων της Ευρώπης για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον ξένο ζυγό. Πρόκειται για τις αλλεπάληλες εκκλήσεις των για τον σκοπό αυτό, έγγραφες, επίσημες, ανεπίσημες, έντεχνες ή άτεχνες.