ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

CELEBRATION OF THE 25th MARCH 1821 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ
  5. 1984
  6. 194-196
    • Report on the Revolution of 1821 which proved that the moral powers that encourage people, have greater effectiveness and strength than the material power and cruel violence.
    • Αναφορά στην Επανάσταση του '21 η οποία απέδειξε ότι οι ηθικές δυνάμεις που εμψυχώνουν ένα λαό έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ισχύ από την υλική δύναμη και την ωμή βία.