ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

MISCELLANEOUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζολώτας Γεώργιος
  5. 1984
  6. 143-145
    • Presentation of the book "Miscellaneous" of George Zolotas from Hios, which contains various prosy and metrical texts, which lighten the events that occurred at the end of the 19th century.
    • Παρουσίαση του βιβλίου "σύμμεικτα" του εκ Χίου Γεωργίου Ζολώτα, το οποίο περιέχει διάφορα πεζά και έμμετρα κείμενα που φωτίζουν τα γεγονότα του τέλους του 19ου αιώνα.