ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ"

PRESENTATION OF A BOOK ENTITLED "LEGAL NOTEBOOK" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Georgescu Valentin | Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985)
  5. 1984
  6. 136-142
    • The importance of the book "Legal Notebook" for the legal life in Vlachia of 18th century, is underlined. This text was written by Michael Fotopoulos or Fotinos and became the basis for the Constitutional law of the areas along the river Dounavis. The final plan of the "Legal Notebook" was embodied into the "Constitutional Law" of Alexandros Ypsilantis.
    • Αναπτύσεται η σημασία του "Νομικού Προχείρου" για τη νομική ζωή στη Βλαχία του 18ου αιώνα. Το κείμενο αυτό γράφτηκε από τον Μιχαήλ Φωτεινόπουλο ή Φωτεινό και απετέλεσε την βάση του συνταγματικού δικαίου των παραδουνάβιων περιοχών. Το τελικό σχέδιο του "Νομικού Προχείρου" ενσωματώθηκε στο "Συνταγμάτιον Νομικόν" του Αλεξάνδρου Υψηλάντη.