1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πρεβελάκης, Παντελής (1909-1986)
  5. 1984
  6. 87-92
    • The speech is referred to the conditions of writing a book and the analysis of its content entitled "Report of Central Comission on the confirmation of the altrocites in Crete", which was written by Nikos Kazantakis, Prof. Ioannis Kakridis and the academician Ioannis Kalitsounakis. This book, which doesn' t have the character of a public document, is addressed to the Government of the Admiral Voulgaris.
    • Η ομιλία αναφέρεται στις συνθήκες συγγραφής βιβλίου και στην ανάλυση του περιεχόμενου του με τίτλο "'Εκθεσις της Κεντρικής Επιτροπής διαπιστώσεως των ωμοτήτων εν Κρήτη" το οποίο συνέγραψαν ο Νίκος Καζαντάκης, ο καθηγητής Ιωάννης Κακρίδης και ο ακαδημαϊκός Ιωάννης Καλιτσουνάκης. Το βιβλίο αυτό το οποίο έχει ύφος δημοσίου εγγράφου, απευθύνεται στην κυβέρνηση του Ναυάρχου Βούλγαρη.