ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ

THOUGHTS FOR THE CORRECT SPEECH AND THE IRATIONALISM IN THE HISTORY AND MODERN LIFE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ
  5. 1984
  6. 8-26
    • The speech is referred to a general philosophical and sociological problem, which is if humanity during its process in history, follows the commands of the correct speech and strict logic or if continues to be dominated or being influenced by factors out of logic, by emotional urges, by the vices and the psychological situations.
    • Η ομιλία αναφέρεται σ' ένα γενικό φιλοσοφικό και κοινωνιολογικό πρόβλημα, το αν δηλαδή η ανθρωπότητα κατά την πορεία της ιστορίας της, ακολουθεί τις προσταγές του ορθού λόγου και της ψυχρής λογικής ή εξακολουθεί να κυριαρχείται ή να επηρεάζεται από εξωλογικούς παράγοντες, από συναισθηματικές παρορμήσεις, από τα πάθη και τις ψυχικές καταστάσεις.