Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ

THE ATOMIC MAGNETISM COEFFICIENT OF VANADIUM AND THE CURVE OF PARAMAGNETIC CONSTANTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Περράκης Νικόλαος Γ
  5. 1927
  6. 170-172
    • The atomic magnetism coefficient of vanadium is calculated and its relation with various paramagnetic constants, is defined.
    • Υπολογίζεται η σταθερά ατομικής μαγνήτισης του βαναδίου και στην συνέχεια η σχέση της με διάφορες παραμαγνητικές σταθερές.