Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

PRESSURE VARIATIONS IN THE BASIS OF THE SOLAR ATMOSPHERE AS A FUNCTION OF HEIGHT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Περράκης Νικόλαος Γ
  5. 1929
  6. 473-475
    • Various calculations and measurements of the sun atmosphere's pressure in relation to the height, are compared.
    • Συγκρίνονται διάφοροι υπολογισμοί και μετρήσεις της πίεσης της ηλιακής ατμόσφαιρας ως συνάρτηση του ύψους.