ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΕΚ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΓΕΩΡΕΥΜΑΤΩΝ

DETERMINATION OF THE EPICENTER OF INPENDING EARTHQUAKES FROM PRECURSOR CHANGES OF THE TELLURIC CURRENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Alexopoulos Caesar | Βαρώτσου Μ | Παπαϊωάννου Γ | Βαρώτσος Π | Ρεβελιώτη Δολόγλου Ε | Νομικός Κ | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1981
  6. 434-446
    • The signals that exist in geocurrents which presage earthquakes, are studied. The intensity of the signal is reduced with the epicentral distance and is almost proportionally inversed to that. If we accept that this is valid then the epicenter of an e4arthquake can be determined from the intensity, in three stations. The differences that come up from the actual epicenters are quite hopeful.
    • Μελετώνται τα σήματα που υπάρχουν στα γεωρεύματα τα οποία προκαλούν σεισμούς. Η ένταση του σήματος ελαττώνεται με την επικεντρική απόσταση και είναι περίπου αντιστρόφως ανάλογη αυτής. Εαν δεχθούμε ότι αυτό ισχύει τότε το επίκεντρο ενός σεισμού μπορεί να προσδιοριστεί απ' την ένταση, σε τρεις σταθμούς. Οι διαφορές που προκύπτουν απ' τα πραγματικά επίκεντρα είναι ικανοποητικές.