ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΑ

BYZANTIUM AND ARMENIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Bartikian Hratch
  5. 1981
  6. 388-416
    • In that speech is made an attempt so as to be proved that Greeks can regard very relative, and without exaggeration, fraternal nation the Armenians.
    • Στην ομιλία αυτή γίνεται μια προσπάθεια για να αποδειχθεί ότι οι Έλληνες μπορούν να θεωρούν πολύ συγγενικό, και χωρίς υπερβολή, αδελφό έθνος τους Αρμενίους.