1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1982
  6. 257-276
    • The problem of the origin of Gregorios from Nanzianzo from the side of his father, where very little information exist, is examined. It is very possible that his father was a Jew.
    • Εξετάζεται το πρόβλημα της καταγωγής του Γρηγορίου του Νανζιαζινού από την πλευρά του πατέρα του, όπου θα υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Τελικά θα πρέπει πολύ πιθανόν ο πατέρας του Γρηγορίου να ήταν Εβραίος.