ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Ή ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΗΤΟ Ο ΟΜΩΝΥΜΟΣ ΠΑΤΗΡ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΝΖΙΑΖΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

WAS THE SYNONYMOUS FATHER OF GREGORY OF NAZIANZUS THE THEOLOGIAN OF GREEK OR HEBREW ORIGIN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1982
  6. 257-276
    • The problem of the origin of Gregorios from Nanzianzo from the side of his father, where very little information exist, is examined. It is very possible that his father was a Jew.
    • Εξετάζεται το πρόβλημα της καταγωγής του Γρηγορίου του Νανζιαζινού από την πλευρά του πατέρα του, όπου θα υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Τελικά θα πρέπει πολύ πιθανόν ο πατέρας του Γρηγορίου να ήταν Εβραίος.