Περί ημερολογίου : πραγματεία ερανισθείσα εκ διαφόρων πηγών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23870
  4. GR-AtACAb10079129
  5. Ελληνικά
  6. Σοφιανός, Μιχαήλ
  7. Εν Αθήναις: Τυπ. Λαζάρου Δ. Βιλαρά, 1857
  8. 47