1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kονοφάγος Κωνσταντίνος | Παπαδημητρίου Γ
  5. 1981
  6. 148-171
    • Study, which is referred to the successive stages of the technique for the production of iron and steel with a starting-point the iron ore during the 5th b.C. century while a relevant reconstruction is suggested. The ancient Greek knew how to produce laminar iron and steel and were using them in several constructions, before the 5th century b.C. .
    • Μελετώνται τα διαδοχικά στάδια της τεχνικής για την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα με αφετηρία το σιδηρομετάλλευμα κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα και προτείνεται μια σχετική αναπαράσταση. Οι αρχαίοι 'Ελληνες γνώριζαν να παράγουν φύλλα σιδήρου και χάλυβα και χρησιμοποιούσαν αυτά, πριν τον 5ο αιώνα π.Χ. .