1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Κουϊνης Ιωάννης Κ | Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος Φ
  5. 1981
  6. 120-122
    • The gravimetric determination of thiocyanate ions in the presence of chlorine or bromide ions, through their sinking in an acid environment, that is created by hydrochloric acid is studied. This method was tested and applied to researches and the accuracy of the results that turns up from the statistic analysis of a satisfying number of samples, is +/- 0,7%.
    • Γίνεται μελέτη του σταθμικού προσδιορισμού των θειοκυανικών ιόντων, όταν υπάρχει παρουσία χλωριούχων ή βρωμιούχων ιόντων, μέσω της καταβυθίσεως αυτών σε όξινο περιβάλλον που δημιουργείται με υδροχλωρικό οξύ. Η μέθοδος δοκιμάστηκε και εφαρμόστηκε σε ερευνητικές εργασίες και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων που προκύπτει από την στατιστική ανάλυση ικανοποιητικού αριθμού δειγμάτων, είναι +/- 0,7%.