ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ ΝΣΤ' 1981

YEARBOOK OF THE ACADEMY OF ATHENS - YEAR 1981 (VOLUME 56) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ακαδημία Αθηνών
  5. 1981
  6. 5-46
    • Contains the articles for the foundation and the aim of the Academy of Athens and about its establishment and set up. It also includes the academic principles, the Committees and boards, catalog of the regular members according to age, services and research centers, benefactors, donators, the Presidents of the Academy of Athens from its establishment, the general secretaries, the secretaries of proceedings and of publications, the missing members, addresses and telephone numbers of the Academy, of its members and stuff.
    • Περιέχει τα άρθρα για την ίδρυση και το σκοπό της Ακαδημίας Αθηνών αλλά και για τη σύσταση και οργάνωση της. Περιλαμβάνει ακόμα, τις ακαδημαϊκές αρχές, τα Συμβούλια και τις Επιτροπές, κατάλογο των τακτικών μελών κατ' αρχαιότητα, υπηρεσίες και κέντρα ερευνών, ευεργέτες, δωρητές και αθλοθέτες, τους προέδρους της Ακαδημίας Αθηνών από τη σύσταση της, τους γενικούς γραμματείς, τους γραμματείς επί των πρακτικών και επί των δημοσιευμάτων, τα εκλιπόντα μέλη της, διευθύνσεις και τηλέφωνα της Ακαδημίας, των μελών της και των υπαλλήλων της.