ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ.

SALONICA. THE BYZANTINE ATHENS OF THE NORTH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Zakynthinos Dionysios | Ζακυθηνός Διονύσιος
  5. 1985
  6. 556-590
    • Report, for the historical and cultural importance of Salonica during the Byzantium era.
    • Αναφορά στην ιστορική και πολιτιστική σημασία της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο του Βυζαντίου.