ΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

THE JUVENILES IN BYZANTINE AND POST-BYZANTINE PENAL-LAW (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τουρτόγλου, Μενέλαος (1921-2013)
  5. 1985
  6. 362-382
    • On the basis of this lecture it is stressed the significance of the provisions of the Byzantine Criminall Law which are referred to the childhood. The aforementioned provisions constitute important elements for the history of the Greek Law.
    • Τονίζεται η σημασία των διατάξεων του Βυζαντινού ποινικού δικαίου, που αναφέρονται στην παιδική ηλικία και οι οποίες αποτελούν σημαντικά στοιχεία της ιστορίας του Ελληνικού δικαίου.