ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ VICTOR HUGO

A TRIBUTE TO THE 100 YEARS FROM THE DEATH OF VICTOR HUGO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γούναρης Α Ι
  5. 1985
  6. 334-337
    • Biography and report to the rich work of Victor Hugo, who was considered as the greatest among French romantic authors. He was also the main person who formulated the public opinion of France, for a long time. The views of other great authors in connection with his work and personality are also cited.
    • Βιογραφία και αναφορά στο πλούσιο έργο του Βίκτωρα Ουγκώ, ο οποίος θεωρήθηκε ο μεγαλύτερος εκ των Γάλλων ρομαντικών συγγραφέων και ο οποίος διαμόρφωσε τη δημόσια γνώμη της Γαλλίας. Αναφέρονται επίσης γνώμες άλλων μεγάλων συγγραφέων σχετικά με το έργο και την προσωπικότητα του.