Ο ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ. ΤΟΜΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

THE CLASSICAL GREEK ENLIGHTENMENT, SECTIONS, DIMENSIONS, CONSEQUENCES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Rentz Carl
  5. 1985
  6. 241-264
    • Report, referring to the classical greek enlightenment. It is stressed the significance of the maintenance of the greek language so as to be a resistance towards any barbarism. Furthermore, a retrospection to the ancient greek spirit is made and its importance is underlined
    • Αναφορά στον κλασσικό ελληνικό Διαφωτισμό. Τονίζεται η σημασία της διατήρησης της ελληνικής γλώσσας ώστε να υπάρχει αντίσταση σε κάθε Βαρβαρισμό. (Αναδρομή στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα και τη σημασία του).