1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1985
  6. 146-158
    • The present speech is mainly referred to the medicine of the 18th and 19th century, when mortality was high enough because of the lack in medical means. Furthermore, a historical retrospection to the ancient greek medicine is made. Finally, the importance of the discovery of antibiotics is underlined
    • Η ομιλία αναφέρεται κυρίως στην ιατρική του 18ου-19ου αιώνα όπου η θνησιμότητα ήταν υψηλή εξαιτίας της έλλειψης ιατρικών μέσων. Γίνεται επίσης ιστορική αναδρομή στην αρχαία ελληνική ιατρική και τονίζεται η σημασία της ανακάλυψης των αντιβιοτικών.