ΜΝΗΜΗ GREGOR JOHANN MENDEL (1822-1884)

COMMEMORATION OF GREGOR JOHANN MENDEL (1822-1884) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000)
  5. 1985
  6. 81-89
    • Report, which regards to the work of the biologist and father of the laws of heredity Mendel, on the occasion of the completion of 100 years from his death.
    • Αναφορά στο έργο του βιολόγου και πατέρα των νόμων της κληρονομικότητος Mendel, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό ετών από το θάνατο του.