ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

THE FEATURES OF SCIENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χριστοφόρου, Λουκάς (1937-)
  5. 1985
  6. 65-80
    • Analysis, concerning the features of science which settle it as one of the higher values for the man, granted that the science actuates the man to the finding of truths which support the human values. Moreover, the principles of science are reported as well as the significance of the scientist to the social development.
    • Αναλύονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της επιστήμης τα οποία την καθιστούν σαν μία από τις υψηλότερες αξίες για τον άνθρωπο, δεδομένου ότι η επιστήμη ωθεί τον άνθρωπο στην εξεύρεση αληθειών που στηρίζουν άλλες ανθρώπινες αξίες. Επίσης, αναφέρονται οι αρχές της επιστήμης και η σημασία του επιστήμονα στην κοινωνική εξέλιξη.