ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟΝ JOHANN ΑΚΤΙΝΩΝ ROENTGEN

THE FOCUSING ERROR IN THE X-RAY JOHANN SPECTROMETER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Κουμέλης Χ Ν | Sparks C J
  5. 1986
  6. 315-352
    • The focusing error in the Johann x-ray spectrometer is calculated step by step for an ideal crystal completely opaque to the radiation. Parameters are given which permit choices to be made between source size and energy resolution
    • Το σφάλμα εστιάσεως εις το φασματοσκόπιο Johann ακτίνων Roentgen υπολογίζεται σταδιακώς δι' ένα ιδανικό κρύσταλλο ο οποίος θεωρείται τελείως αδιαφανής εις την ακτινοβολία Roentgen και του οποίου τα ανακλώντα επίπεδα είναι παράλληλα προς την ανακλώσα επιφάνεια του κρυστάλλου. Παρέχονται παράμετροι που επιτρέπουν την εκλογή των διαστάσεων της πηγής ακτινοβολίας, συναρτήσει της ενεργειακής ικανότητας