Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΡΑ

EVALUATION OF SCIENCE IN ANCIENT GREECE AND THE SITUATION OF SCIENTIFIC RESEARCH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1986
  6. 197-209
    • The science strengthens and enlarges the human freedom and therefore protects his life from the stroke of bad luck. This, or nearly this, is expressed and much emphasized by the speaker Polon, in the dialogue of Plato entitled "Gorgias" (448γ) "experience makes our century proceed in the art, but the inexperience makes our century proceed by luck". The philosophical - historical theory of Polon was honoured to be discussed by Aristotle and to be translated widely so that it includes the science: "I think that the experience is the same to science and art and science and art come from the experience to the people" (981a 2-4) importance of the experience as a source of the science and art and therefore as a reason for putting luck aside from human life, was due to introduce, in a way, the ideology of science, basically known in the recent years
    • Η επιστήμη εδραιώνει και διευρύνει την ελευθερία του ανθρώπου και άρα προστατεύει τη ζωή του από την αντιδρομή της τύχης. Αυτό, ή περίπου αυτό, εκφράζεται, και με πολλή έμφαση, από τον ρήτορα Πώλον στον διάλογο του Πλάτωνος Γοργίας (448γ): "εμπειρία μεν γαρ ποιεί τον αιώνα ημών πορεύεσθαι κατά τέχνην, απειρία δε κατά τύχην". Το φιλοσοφικό - ιστορικό αυτό θεώρημα του Πώλου είχε την τιμή να σχολιασθεί και από τον Αριστοτέλη και να ερμηνευθεί ευρύτατα ώστε να συμπεριλάβει ρητά και την επιστήμη: "δοκεί σχεδόν επιστήμη και τέχνη όμοιον είναι η εμπειρία, αποβαίνει δι' επιστήμη και τέχνη δια της εμπειρίας τοις ανθρώποις" (981α 2-4). Εξ άλλου η αισιόδοξη αυτή έξαρση της σημασίας της εμπειρίας ως πηγής της επιστήμης και της τέχνης και ως αιτίας άρα παραμερισμού της τύχης από τη ζωή των ανθρώπων, έμελλε να προοιμιάσει κάπως την ιδεολογία του επιστημονισμού, την ιδιαίτερα γνώριμη στους νεώτερους χρόνους