ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ 1980

THE 1980 LIFE TABLES FOR GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαλαώρας Βασίλειος Γ
  5. 1984
  6. 405-436
    • The 1980 Life Tables are the last of a rather long series, giving the average longevity of the population of Greece since 1879, or perhaps since the early antiquity of the classical era. The Tables are based on the sex and age census population of 5 April 1981, which after accounting for misstatements on the given age, was moved to mid-1980, to be matched with the annual average number of deaths, by age and sex of the three-year-period 1979-1981. Two rather important corrections were made on the sex and age death-rates (mx). The first involved the infant-mortality-rates, which were raised by about 15% (to account for under-registration of neo-natal deaths). Then, the mortality, beyond age 45, was pushed upwards to the level of the urban mortality, since the age at death, as reported in rural areas, appears erratic. Finally, the series of the resulting qx (probability of dying), was smoothed and expanded to include single years of age, by applying the L. Reed' s formulae (third degree parabolas of the type qx=(a+bx+cx2+dx3)Kx. The choice was influenced by the fact that the same method was used by this author, for the preparation of the first Life-Tables for Greece, published by the Academy of Athens in 1939. The final product-expectation of life at birth 72,15 years for males and 76,35 for females-is noteworthy, not only because it is twice as big as in 1879, but also, because female' s longevity outtrip males by 4,2 years, or almost three times the 1879 difference. On a global comparison, evidences of Greece' s effective control of both, premature mortality and excessive fertility, are well documented. Greece now belongs to the group of 19 countries (out of 153), whose total fertility averages about 2,5 live births per woman in the reproductive age, and enjoy a rather long expectation of live at birth of 74,25 years.
    • Οι νέοι (1980) Πίνακες Επιβίωσης συμπληρώνουν μία μακρά σχετικά σειρά, που παρακολουθεί τη μέση μακροβιότητα των Ελλήνων από τον περασμένο αιώνα (1879) και κατά προσέγγιση, από τη μακρινή αρχαιότητα της κλασσικής εποχής. Βασίζονται στην κατά φύλο και ηλικία κατανομή του πληθυσμού κατά την απογραφή της 5ης Απριλίου 1981 που μετά την εξομάλυνση των ηλικιών, μετακινήθηκε προς τη μέση ημέρα του1980, όπου συνδυάστηκε με το μέσο ετήσιο αριθμό θανάτων της τριετίας 1979-1981. Δύο τεκμηριωμένες διορθώσεις έγιναν στην κατά φύλο και ηλικία θνησιμότητα του πληθυσμού (mχ), πρώτα με την κατά 15% περίπου ανατίμηση της βρεφικής θνησιμότητος και κατόπιν, στην μετά το 45ο έτος ηλικίας θνησιμότητα, που κι αυτή ανατιμήθηκε κατά μικρότερα ποσοστά. Η εξομάλυνση και η ανάπτυξη της μεταβλητής qx σε απλά έτη ηλικίας έγινε με τη μέθοδο L. Reed (τριτοβάθμιες παραβολικές καμπύλες του τύπου qx=( α+βχ+γχ2+δχ3)Κχ) για να συμφωνηθεί με την πρώτη στην Ελληνική γλώσσα δημοσίευση Ελληνικών Πινάκων Επιβίωσης, που έγινε από την Ακαδημία Αθηνών το 1939. Το τελικό αποτέλεσμα-μέση κατά τη γέννηση διάρκεια ζωής 72,15 έτη για τα αγόρια και 76,35 για τα κορίτσια-είναι ενδιαφέρον, πρώτα γιατί είναι διπλάσιο απ' εκείνο του 1879 και κατόπιν, για το σχεδόν τριπλασιασμό υπέρ των θηλέων της διαφοράς (από 1,5 σε 4,2 έτη), που τώρα πλησιάζει περισσότερο προς τα δυτικά πρότυπα. Σε σύγκριση τέλος προς τους άλλους πληθυσμούς της υφηλίου, η Ελλάς περιλαμβάνεται στην επίζηλο ομάδα των 19 από τις 153 συγκρινόμενες χώρες, όπου η προσδοκώμενη κατά τη Γέννηση Ζωή υπερβαίνει τα 70 έτη, και η ολική γεννητικότης περιορίζεται στις 2,5 κατά μέσο όρο γεννήσεις ζώντων κατά γυναίκα της αναπαραγωγικής ηλικίας.