1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σοβατζόγλου-Σκουνάκης Ευάγγελος
  5. 1984
  6. 318-325
    • The mafic rocks of Othris mountain associated with massive sulphide Cu-Zn mineralization are mainly diabases. They occur in the usual form of dykes or irregular bodies and are always overlain by pillow-lavas. These rocks are strongly spilitized, their mineralogical composition is represented by secondary minerals demonstrated in spilitic associations which show a progressive development from the: Albite+Oligoclase+Clinopyroxene+Chlorite+Calcite+ Epidote+Magnetite, to the typical greenschist one: Albite+Oligoclase+Clinopyroxene+Chlorite+Actinolite+ Epidote+Sphene+Magnetite. Contradictory to this, the original ophitic texture is preserved with remarkable fidelity. Besides, the primary basaltic character of these rocks becomes obvious from these diagrams used immobile trace element data. All the above are in agreement to the acceptance of the progressive process of albitization of plagioclases during spilitization which is due to a low-temperature metamorphism.
    • Στην περιοχή της Όθρυος συναντώνται συμπαγή θειούχα μεταλλεύματα του τύπου Cu-Zn που συνδέονται με τα βασικά πετρώματα των ανωτέρων τμημάτων του οφιολιθικού συμπλέγματος της περιοχής. Τα βασικά αυτά πετρώματα εμφανίζονται κατά κανόνα εξαλλοιωμένα. Παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη τους εξάπλωση στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της Όθρυος όπου βρίσκονται και οι μεταλλοφόρες εμφανίσεις. Για τη συγκεκριμένη περιοχή η μεταλλοφορία αντιπροσωπεύεται από τη ζώνη stringer του τύπου αυτού των κοιτασμάτων. Αποτελείται από διάσπαρτο τύπο μεταλλεύματος και μετάλλευμα του τύπου πλέγματος φλεβών. Στη σύσταση του μεταλλεύματος συμμετέχουν κυρίως σιδηροπυρίτης, χαλκοπυρίτης και λίγος σφαλερίτης. Σε διάφορα ποσά μικρότερα όμως των προηγουμένων συναντώνται ο μαρκασίτης και ο βορνίτης. Μαγνητοπυρίτης βρίσκεται σε ίχνη αλλά σταθερά σε όλες τις εμφανίσεις, ενώ ο ο γαληνίτης είναι σπάνιος. Από τα ιχνοστοιχεία απαντά το κοβάλτιο, κυρίως μέσα στο σιδηροπυρίτη και σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 0.05-0.30%, ενώ σε μια εμφάνιση παρατηρήθηκε και αυτοτελές ορυκτό του κοβαλτίου, ο καρρολίτης. Ο σχηματισμός του μεταλλεύματος, όπως προκύπτει από ιστολογικές παρατηρήσεις και το κοβάλτιο σαν γεωλογικό θερμόμετρο, έλαβε χώρα σε χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες (μεσο-επιθερμικό στάδιο). Από τη μελέτη των βασικών πετρωμάτων της 'Οθρυος που φιλοξενούν τη συμπαγή θειούχο μεταλλοφορία Cu-Zn διαπιστώνεται ότι είναι διαβάσεις στιφροί και συμπαγείς που συνήθως εμφανίζονται υπό μορφή φλεβών ή ακανόνιστων σωμάτων. Επίσης, από τη μελέτη των λεπτών τομών των πετρωμάτων αυτών φαίνεται σαφώς η σπιλιτικής φύσεως εξαλλοίωση που έχουν υποστεί.