ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΕΝΩΝ-ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE ORIGIN OF NEOGENE-QUATERNARY VOLCANIC ROCKS IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kiskiras Demetrios | Κισκύρας Δημ Α | Παπαγιαννοπούλου Οικονόμου Αθαν
  5. 1984
  6. 255-274
    • neogene-Quaternary calc-alkaline lavas in Greece have been derived from an originally, basaltic magma, mixed later and before the main orogenesis with crust materials, beause of melting of eugeosyncline's bottom when it was entered into the asthenosphere. Partochemical similaritity of calc-alkaline lavas to acid microlitic rocks of ophiolites may be explained by the assumption that both magmas, from which the mentioned rocks have been derived, contained basaltic ingredients, but in different percentage. The lack of a contact metamorphosis around the ophiolitic rocks may be attributed to intrusion of plastic magma, due to the hydration of its mafic ingredients (serpentinization)
    • στη μελέτη αυτή εξετάζεται γενικότερα το θέμα της προέλευσης των νεογενών-τεταρτογενών ηφαιστειακών πετρωμάτων του Ελληνικού χώρου και γίνεται μια προσπάθεια για συσχέτιση των πετρωμάτων αυτών με παλαιότερα ηφαιστειακά πετρώματα, όπως τα οφιολιθικά, τόσο από την άποψη χημισμού όσο και της γεωλογικής του τοποθέτησης