ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

INDEX OF BYZANTINE FRESCOES IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χατζηδάκης, Μανόλης (1909-1998)
  5. 1984
  6. 194-210
    • The necessity for tabulation of all the Byzantine frescoes in Greece is underlined. In addition a review of the work already done for this purpose and the plans for the future are presented.
    • Η ανακοίνωση αυτή αρχικά αναφέρεται στην αναγκαιότητα της σύνταξης ενός ευρετηρίου βυζαντινών τοιχογραφιών στην Ελλάδα. Στη συνέχεια γίνεται ενημέρωση-απολογισμός της μέχρι την παρουσίαση προόδου του έργου που επιτελείται για το σκοπό αυτό, καθώς επίσης και τις προοπτικές που διαφαίνονται για το μέλλον.