Η ΠΗΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕΛΟΥ

PIROSIS OF THE PIPS OF GRAPES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965)
  5. 1929
  6. 492-494
    • The effect of pirosis which appear in the pips of the grapes , is examined. This effect is very coomon to the raisin vineyards, a fact which is supposed that contributes to the formation of the small similar size grapes.
    • Μελετάται το φαινόμενο της πήρωσης των γιγάρτων της σταφιδαμπέλου, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα γι' αυτό αλλά και για το μικρό και ομοιόμορφο μέγεθος, που έχουν οι ρώγες της. Παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη