ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ

METHOD FOR THE MAKING OF PHYSIOLOGICAL STERILIZING SOLUTIONS THROUGH HEATING (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1929
  6. 489-491
    • The study aims to prove that during the production of physiological solutions, if the natrium bicarbonated is replaced with calcium hydroxide and magnesium, is possible to obtain pysiological solutions which don't change with heat
    • Στη μελέτη αυτή αποδεικνύεται ότι στην παρασκευή φυσιολογικών διαλυμάτων, αν αντικαταστήσουμε το διττανθρακικό νάτριο με υδροξείδιο του ασβεστίου και μαγνησίου, είναι δυνατόν να λάβουμε φυσιολογικά διαλύματα, τα οποία δεν μεταβάλλονται με την θερμότητα